2 LÍT / Bình dành cho nước Axit mạnh hay nước Kangen mạnh