Bột cho thiết bị vệ sinh E-Cleaning được sử dụng dưới dạng gói (30 gram axit nitric trong mỗi gói)